Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

REGULAMIN NAGRODY IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 2023

§1

 1. Nagroda im. Wisławy Szymborskiej (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona zgodnie ze statutem Fundacji Wisławy Szymborskiej (zwanej dalej Fundacją) i jest przyznawana w dwóch kategoriach: dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej pierwotnie po polsku (kategoria pierwsza); co 2 (dwa) lata dla wybitnej książki poetyckiej przetłumaczonej na język polski (kategoria druga) – w przypadku gdy Kapituła Nagrody zdecyduje o jej przyznaniu w tej kategorii.
 2. Organizatorem Konkursu o Nagrodę przeprowadzanym w obu kategoriach (zwanym dalej Konkursem) i fundatorem Nagrody jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.
 3. Fundacja może przyznać status współfundatora Nagrody.
 4. Nagroda ma charakter międzynarodowy.
 5. Nagroda w kategorii pierwszej jest przyznawana najlepszej książce poetyckiej napisanej przez żyjącego autora polskiego.
 6. Nagroda w kategorii drugiej może być przyznana co 2 (dwa) lata wybitnej książce poetyckiej przełożonej na język polski w ostatnich 2 (dwóch) latach poprzedzających rok przyznawania Nagrody w tej kategorii. Nagrodzony może zostać tom poetycki wybitnego autora (żyjącego lub nieżyjącego), przetłumaczony na język polski w doskonały sposób.
 7. W bieżącej edycji, zgłaszane do Nagrody książki z kategorii pierwszej winny zostać wydane pomiędzy 1 stycznia 2022 roku a 31 grudnia 2022 roku.
 8. W bieżącej edycji, Fundacja nie prowadzi naboru książek z kategorii drugiej (przetłumaczonych na język polski).
 9. Nagrodę stanowią:
 • statuetka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej,
 • nagroda pieniężna w wysokości ustalanej dla każdej kategorii przez Zarząd Fundacji.
 1. W przypadku nieprzyznania Nagrody w kategorii drugiej nagroda pieniężna nie powiększa kwoty nagrody pieniężnej w kategorii pierwszej.
 2. W przypadku przyznania Nagrody w kategorii drugiej, tj. książce przetłumaczonej na język polski, nagroda pieniężna jest dzielona pomiędzy żyjącego autora książki oryginalnej a autora (autorów) przekładów. Sposób podziału nagrody pieniężnej jest ustalany przez Zarząd Fundacji, z tym że w przypadku, gdy autor książki oryginalnej nie żyje, przypadająca na niego nagroda pieniężna nie powiększa nagrody dla autora (autorów) przekładów.
 3. W żadnej kategorii nie jest możliwe przyznanie nagrody ex aequo.
 4. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:

1) osoby będące w Zarządzie Fundacji lub jej przedstawiciele albo osoby uprawnione do reprezentowania współfundatora oraz współorganizatora Konkursu,

2) Członkowie Kapituły Nagrody.

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) w pierwszym etapie Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wskazuje listę nie więcej niż 90 książek poetyckich, które wchodzą w danej edycji do Konkursu w kategorii pierwszej. Lista książek zakwalifikowanych do Konkursu jest przekazywana do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji,

2) w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej oraz co 2 (dwa) lata podaje nazwisko laureata w kategorii drugiej albo przekazuje informację o nieprzyznaniu Nagrody w tej kategorii,

3) w trzecim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata spośród 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej.

 1. W kategorii pierwszej Kapituła wyłania laureata zwycięskiej książki w ramach procedury trzyetapowej, natomiast w kategorii drugiej Kapituła wskazuje laureata książki zwycięskiej spośród wszystkich przetłumaczonych książek, które zostały poprawnie zgłoszone do Konkursu. W kategorii drugiej nie przewiduje się nominacji.
 2. Dokładne terminy poszczególnych etapów Konkursu będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji.
 3. Książki do Konkursu mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez członków Kapituły, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim.
 4. Termin zgłaszania książek w bieżącej edycji Nagrody: do 9 stycznia 2023 roku. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przekazania zgłoszenia bezpośrednio Fundacji – data potwierdzenia przez Fundację jego otrzymania.
 5. Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres:

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków, z dopiskiem „Nagroda im. Wisławy Szymborskiej”:

1) pisemnego zgłoszenia książek do Nagrody (formularz do pobrania);

2) ośmiu egzemplarzy papierowych każdej ze zgłaszanych książek;

3) wersji w formacie PDF (o maksymalnej wielkość pliku 15 MB) nagranej na płytę CD lub inny nośnik danych dołączony do zgłoszenia lub przesłanej na adres: [email protected]. Pliki prosimy nazywać według schematu nazwisko_imię_tytuł.pdf np. Szymborska_Wisława_Koniecipoczątek.pdf.

 1. Fundacja zobowiązana jest do nieudostępniania przesłanych książek w wersji papierowej oraz w formacie PDF dla celów innych, niż związane z pracami Kapituły Nagrody i wyłonieniem nominowanych i laureata lub laureatów Konkursu.
 2. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.
 3. Nominowanym do Nagrody może być osoba, która wyrazi zgodę na udział w Konkursie. Zgoda ta może być dostarczona/przekazana wraz ze zgłoszeniem książki do Konkursu bądź przed datą ogłoszenia nominacji do Nagrody w danej edycji.

§2

 1. Członków Kapituły danej edycji Nagrody powołuje co roku Zarząd Fundacji. Do składu Kapituły może zostać powołanych maksymalnie siedmiu jurorów.
 2. Członkostwo w Kapitule ustaje z chwilą zakończenia danej edycji Nagrody, wskutek rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, z powodu utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci. W takim przypadku Zarząd Fundacji może powołać nowego Członka Kapituły.
 3. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie każdorazowo Członkowie Kapituły w czasie pierwszego posiedzenia Kapituły, a w razie braku dokonania wyboru Przewodniczącego Kapituły wskazania Przewodniczącego Kapituły dokonuje Zarząd Fundacji. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.
 4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.
 5. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły.
 6. Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
 7. Kapituła podejmuje uchwały na podstawie niniejszego regulaminu, z tym że decyzje odnośnie autorów nominowanych i laureatów Nagrody podejmuje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. W przypadku podjęcia przez Kapitułę uchwały z naruszeniem postanowień Regulaminu Zarząd Fundacji może zdecydować o uchyleniu takiej uchwały.
 8. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania w tajemnicy kwestii dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał. Członkowie Kapituły są zobowiązani do nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim przesłanych im w formacie PDF książek zgłoszonych do Konkursu.
 9. Zarząd Fundacji powołuje Sekretarza Nagrody na daną edycję Nagrody. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,

2) protokołowanie obrad Kapituły,

3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę uchwał,

4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

 1. Sekretarzowi Nagrody nie przysługuje prawo głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów Nagrody.
 2. Kapituła w porozumieniu z Zarządem Fundacji ma prawo powołać eksperta, w razie gdyby potrzebne były dodatkowe konsultacje merytoryczne.

§3

 1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz przekazywana nominowanym do Nagrody przez Sekretarza Nagrody.
 3. Miejscem uroczystości jest Kraków.

§4

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

§5

Regulamin niniejszy obowiązuje w odniesieniu do Konkursu, w którym przyznana zostanie Nagroda w 2023 roku.