Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

REGULAMIN NAGRODY POETYCKIEJ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

EDYCJA 2021

§ 1

1. Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona zgodnie ze statutem Fundacji Wisławy Szymborskiej (zwanej dalej Fundacją) i jest przyznawana dla najwybitniejszej książki poetyckiej wydanej drukiem oryginalnie w języku polskim, której pierwsze wydanie miało miejsce pomiędzy 1 stycznia
a 31 grudnia 2020 roku.

2. Organizatorem Konkursu o Nagrodę (zwanym dalej Konkursem) i fundatorem Nagrody jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

3. Fundacja może przyznać status współfundatora Nagrody.

4. Nagroda jest przyznawana najlepszej książce poetyckiej napisanej przez żyjącego autora polskiego.

5. Nagrodę stanowią:
1) statuetka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej;
2) nagroda pieniężna w wysokości ustalanej przez Zarząd Fundacji.

6. Nie jest możliwe przyznanie nagrody ex aequo.

7. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
1) osoby będące w Zarządzie Fundacji lub jej przedstawiciele albo osoby uprawnione do reprezentowania współfundatora oraz współorganizatora Konkursu,
2) Członkowie Kapituły Nagrody.

8. Konkurs składa się z trzech etapów:
1) w pierwszym etapie Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wskazuje listę nie więcej niż 80 książek poetyckich, które zostały zgłoszone do Konkursu. Lista książek zakwalifikowanych do Konkursu jest przekazywana do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji;
2) w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje nie więcej niż 5 książek nominowanych do Nagrody;
3) w trzecim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata spośród książek nominowanych do Nagrody.

9. Dokładne terminy poszczególnych etapów Konkursu zostaną ustalone i podane do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji.

10. Książki do Konkursu mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez członków Kapituły, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim.

11. Termin zgłaszania książek do Konkursu – do 31 stycznia 2021 roku. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przekazania zgłoszenia bezpośrednio Fundacji – data potwierdzenia przez Fundację jego otrzymania.

12. Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres:

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6 30-051 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej”:
– pisemnego zgłoszenia książek do Nagrody, oraz
– ośmiu egzemplarzy papierowych oraz wersji w formacie pdf książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla Członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem nominowanych i laureata lub laureatów Konkursu. Fundacja zobowiązana jest do nieudostępniania przesłanych książek w formacie pdf dla celów innych, niż związane z pracami Kapituły Nagrody i wyłonieniem nominowanych i laureata lub laureatów Konkursu.

13. Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

14. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

15. Nominowanym do Nagrody może być osoba, która wyrazi zgodę na udział w Konkursie. Zgoda ta może być dostarczona/przekazana wraz ze zgłoszeniem książki do Konkursu bądź przed datą ogłoszenia nominacji do Nagrody.

§2

1. Członków Kapituły Nagrody powołuje co roku Zarząd Fundacji. Do składu Kapituły może zostać powołanych maksymalnie siedmiu jurorów.

2. Członkostwo w Kapitule ustaje z chwilą zakończenia edycji Nagrody, wskutek rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, z powodu utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci. W takim przypadku Zarząd Fundacji może powołać nowego Członka Kapituły.

3. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie każdorazowo Członkowie Kapituły w czasie pierwszego posiedzenia Kapituły, a w razie braku dokonania wyboru Przewodniczącego Kapituły wskazania Przewodniczącego Kapituły dokonuje Zarząd Fundacji. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.

5. Odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły.

6. Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

7. Kapituła podejmuje uchwały na podstawie niniejszego regulaminu, z tym że decyzje odnośnie autorów nominowanych i laureatów Nagrody podejmuje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. W przypadku podjęcia przez Kapitułę uchwały z naruszeniem postanowień Regulaminu Zarząd Fundacji może zdecydować o uchyleniu takiej uchwały.

8. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania w tajemnicy kwestii dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał. Członkowie Kapituły są zobowiązani do nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim przesłanych im w formacie pdf książek zgłoszonych do Konkursu.

9. Zarząd Fundacji powołuje Sekretarza Nagrody.

10. Sekretarzowi Nagrody nie przysługuje prawo głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów Nagrody.

§ 3

1. Nagroda zostanie wręczona w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji.
Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz przekazywana nominowanym do Nagrody przez Sekretarza Nagrody.

2. Miejscem uroczystości jest Kraków.

§ 4

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

§ 5

W przypadku wystąpienia siły wyższej Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o zawieszeniu Konkursu lub jego anulowaniu. Za przypadki siły wyższej będą rozumiane w szczególności przypadki spowodowane oddziaływaniem sił przyrody (powódź, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne itp.), a także strajki, rozruchy, działania wojenne, epidemia, pandemia albo działania osób trzecich, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności.

§ 6

Regulamin niniejszy obowiązuje w odniesieniu do Konkursu, w którym przyznana zostanie Nagroda w 2021 roku.