Statut

Cele i zakres działalności Fundacji

§1

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Wisławy Szymborskiej” ustanowiona przez Wisławę Szymborską-Włodek testamentem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.
4. Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.
5. Fundacja prowadzi m.in. działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a także jako pozostała działalność statutowa Fundacji. Powyższe formy działalności statutowej Fundacji, jak również działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa w zakresie rachunkowości. Ponadto, zakres prowadzonej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego określany będzie w uchwałach Zarządu Fundacji.
7. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do istniejących spółek.

§3

Fundacja prowadzi swoją działalność realizując następujące cele:
1) opieka nad spuścizną pisarską Wisławy Szymborskiej, w tym nad archiwum Jej dzieł,
2) udzielanie wsparcia materialnego pisarzom znajdującym się w trudnej sytuacji,
3) utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka,
4) utworzenie i dysponowanie funduszem nagród oraz przyznawanie Nagrody im. Wisławy Szymborskiej,
5) utworzenie i dysponowaniem funduszami na inne nagrody za prace literackie, naukowe i artystyczne,
6) wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i czytelnictwa w Polsce oraz zagranicą, jak również propagowanie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym,
7) wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, nauki i oświaty.

§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,
b) organizowanie i finansowanie działalności oświatowej i edukacyjnej,
c) organizowanie oraz finansowanie działalności naukowej w zakresie kultury,
d) organizowanie i finansowanie konferencji, szkoleń, seminariów naukowych, wykładów,
a także krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
e) organizowanie i finansowanie konkursu na pracę literacką, w którym będzie przyznawana Nagroda im. Adama Włodka,
f) organizowanie i finansowanie konkursu, w którym będzie przyznawana Nagroda im. Wisławy Szymborskiej,
g) organizowanie oraz finansowanie innych konkursów i nagród za prace literackie, naukowe i artystyczne,
h) organizowanie i finansowanie festiwali literackich, koncertów, wystaw oraz innych form propagowania literatury
i czytelnictwa,
i) ustanawianie i finansowanie stypendiów dla literatów i naukowców,
j) organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej dla twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
k) dofinansowywanie pism literackich i innych publikacji,
l) współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
m) ochrona i nadzorowanie archiwum Wisławy Szymborskiej,
n) ochrona autorskich praw osobistych i wizerunku Wisławy Szymborskiej.