Andrej Chadanowicz

Poeta, tłumacz, literaturoznawca, krytyk białoruski. Jest romanistą. Ukończył studia na wydziale filologicznym na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Od 1997 wykłada uniwersytecie w Mińsku, jest także nauczycielem w Białoruskim Liceum w Mińsku. Od 2008 r. prezes białoruskiego PEN-Clubu. Autor tomów poetyckich: „From Belarus with Love”, „Sto li100y na tut.by”, „Berlibry”. Tłumaczy z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał utwory m.in. Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. W roku 2012 został laureatem Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka, przyznawaną za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał nagrody polskiego PEN Clubu. Także w 2015 roku uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Xavier Farré

Poeta i tłumacz z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pięciu tomików poezji i zbioru esejów. W 2015 r. ukazała się antologia jego wierszy w przekładzie na język polski – Kompas na śniegu. Kompletną listę przekładów można znaleźć pod adresem: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html

Wojciech Ligęza

Historyk literatury, krytyk, eseista, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący jury Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków, członek komisji artystycznej Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. W latach 2008-2014 wiceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Antonia Lloyd-Jones

Tłumaczka z języka polskiego na język angielski. Laureatka nagrody Translatlantyk w 2018. Przekładała prozę najgłośniejszych powieściopisarzy współczesnych (m. in. Pawła Huelle, Olgi Tokarczuk, Jacka Dehnela i Zygmunta Miłoszewskiego), reportaże (m. in. Mariusza Szczygła, Wojciecha Jagielskiego i Witold Szabłowskiego), eseje (m. in. Andrzeja Szczeklika), poezję (Tadeusza Dąbrowskiego, Krystyny Dąbrowskiej, Łukasza Jarosza i Michała Sobola) oraz książki dla dzieci (m. in. Janusza Korczaka oraz rymowanki Tuwima). Od 7 lat opiekuje się początkującymi tłumaczami w ramach programu mentorstwa brytyjskiego National Centre for Writing.

Karol Maliszewski

Poeta i prozaik, krytyk literacki; dr hab., adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, „Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska”, „Wolność czytania”, „Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury”. Jest autorem książki dla dzieci („Przypadki Pantareja”) i współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”.

Alina Świeściak

Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010). Wkrótce ukaże się jej książka poświęcona związkom polskiej poezji ze sztuką awangardową i postawangardową. Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

Dorota Walczak-Delanois

Profesor, kierownik sekcji literatur i języków nowożytnych oraz katedry polonistycznej na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles). Autorka książek: „Inne oblicze awangardy. O poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka”, dwujęzycznego tomu poetyckiego „Pensuelles/Rozmysły”. Publikowała m.in. w czasopismach takich jak: paryska „Kultura/La Culture”, „Patrimoine Littéraire Européen”, „Prace Polonistyczne”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Slavica Gandensia”. Redaktor naczelny pisma „Slavica Bruxellensia”. Organizatorka, tłumaczka, animatorka konferencji i spotkań poetyckich w Belgii: Dni Poezji Polskiej w Maison de la Poésie (Namur), Europalia Polska, PassaPorta, Transpoesie, Maison des Arts (Bruksela). Wyróżniona przez „Poezję DZISIAJ” (2005) i POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego (2009), za promocję poezji i kultury polskiej w obszarze frankofońskim.

Sekretarz Nagrody

Paulina Małochleb – Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki UJ (monografia powieści o powstaniu styczniowym). Krytyczka literacka, prowadzi na UJ zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego. Należy do redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”. Pisze dla „Fa-artu”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Twórczości”, „Znaku”.