Nagroda im. Adama Włodka

REGULAMIN NAGRODY IM. ADAMA WŁODKA

 1. Nagroda im. Adama Włodka, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana corocznie przez Fundację Wisławy Szymborskiej, zwanej dalej Fundacją, za najlepszy projekt lub projekty pracy literackiej lub literaturoznawczej (poezja, proza, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna).
 2. Nagroda ma postać stypendium pieniężnego i służy realizacji nagrodzonego projektu lub projektów pracy literackiej lub literaturoznawczej.
 3. Wysokość Nagrody na dany rok ustala Zarząd Fundacji, z tym że łączna jej wysokość wynosi do 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) PLN brutto. Wysokość Nagrody ustalona jest przez Zarząd Fundacji na dany rok. Nagroda może być przyznana jednocześnie kilku osobom; w takim przypadku Nagroda zostaje podzielona pomiędzy te osoby.
 4. O Nagrodę może się ubiegać osoba, która ma w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku książkę, i która w dniu 1 stycznia 2022 roku nie ukończyła 35 roku życia.
 5. Osoby ubiegające się o Nagrodę w 2022 roku nadsyłają swoje zgłoszenia pocztą do Fundacji Wisławy Szymborskiej (ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków) do dnia 20 stycznia 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).
 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach Nagrody (max. 20 tys. znaków),
 • plan przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu,
 • uzasadnienie starania się o Nagrodę,
 • życiorys,
 • listę publikacji,
 • dane kontaktowe,
 • dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.
 1. Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć inne dokumenty, które uznają za stosowne.
 2. Oceniając zgłoszenia, Zarząd Fundacji bierze przede wszystkim pod uwagę oryginalność i wartość merytoryczną projektu.
 3. Ocenie podlegają jedynie te zgłoszenia, które spełniają wszystkie wymogi formalne przewidziane niniejszym regulaminem.
 4. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Zarząd Fundacji, który ma prawo do powołania zespołu ekspertów opiniujących nadesłane zgłoszenia. Ich nazwiska pozostają niejawne.
 5. Nagroda wypłacana jest laureatowi po ogłoszeniu decyzji o jej przyznaniu w terminie nie dłuższym niż 21 dni, w sposób ustalony z laureatem.
 6. Przyjmując Nagrodę, laureat zobowiązuje się do zrealizowania (zakończenia) projektu lub części projektu (w przypadku gdy jedynie dana część projektu będzie realizowana w ramach Nagrody) w ciągu roku od dnia publicznego ogłoszenia decyzji o jej przyznaniu, a także zobowiązuje się do przekazania Zarządowi Fundacji, w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia projektu lub części projektu efektów swoich prac nad projektem w formie pliku elektronicznego oraz informacji o działaniach na rzecz publikacji.
 7. Laureat zobowiązuje się do umieszczenia w publikacji informacji o Nagrodzie: „Książka / praca powstała dzięki Nagrodzie im. Adama Włodka przyznanej przez Fundację Wisławy Szymborskiej” oraz logotypu Fundacji i logotypu Nagrody im. A. Włodka.