szukaj

Projekty


Kontakt

Fundacja Wisławy Szymborskiej ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków tel. 505 100 616 biuro@szymborska.org.pl
więcej... Kontakt

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje, zapisz się do newslettera.
zapisz się

Regulamin

Regulamin konkursu na film krótkometrażowy o poezji Wolę kino.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu filmów krótkometrażowych przeprowadzonego pod tytułem „Wolę kino. Konkurs na film krótkometrażowy o poezji” i zwanego dalej „Konkursem”. Filmy konkursowe muszą być inspirowane poezją (tj. twórczością lub konkretnym wierszem dowolnego autora polskiego). Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie znaczenia poezji polskiej w codziennej egzystencji, czy też jej wpływu na kształtowanie wrażliwości i światopoglądu.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000418688), plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418688 (rejestry prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 6772368631, REGON: 122555887, zwana dalej „Fundacją”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 22 kwietnia do dnia 27 maja 2013 roku.
4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.szymborska.org.pl w zakładce Projekty – Wolę kino.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Dany uczestnik (zwany dalej „Zgłaszającym”) może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów.
3. Zgłaszający musi być producentem filmu/wideogramu.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu autorskich praw majątkowych do filmu i praw pokrewnych do wideogramu, które zawiera formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i pracownicy Fundacji, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE FILMÓW

1. Film zgłaszany do Konkursu:
a. może być nagrany w dowolnej technice (np. przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego),
b. powinien być zapisany w proporcjach 16:9, w rozdzielczości HD 1920x1080,
c. musi mieć rozmiar mniejszy niż 64 GB,
d. nie może być dłuższy niż 10 minut,
e. musi być związany z tematem przewodnim Konkursu, określonym w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Film zostanie wycofany z Konkursu, jeżeli jego wadliwa jakość techniczna uniemożliwi projekcję.
3. Filmy zgłaszane do Konkursu mogły brać udział w innych przeglądach i konkursach.

§4 ZGŁASZANIE FILMÓW

1. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:
a. Film należy umieścić na stronie Fundacji www. szymborska.org.pl w zakładce Projekty/Konkurs filmowy.
b. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, którego skan należy wysłać na adres e-mail: biuro@szymborska.org.pl oraz pocztą na adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu i jest umieszczony na stronie Fundacji: www.szymborska.org.pl w zakładce Projekty/ Konkurs filmowy.
c. plakat lub kadry z filmu,
d. fotosy z planu lub zdjęcia ekipy filmowej.
2. Nieprzekraczalnym terminem dokonania zgłoszenia jest 26 maja 2013 r.
3. Zgłaszający, którego film został wybrany jako film finałowy, zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu, zobowiązany jest dostarczyć na adres Fundacji płytę DVD z nagraniem filmu w terminie do 27 czerwca 2013r. Zgłaszający pokrywa koszty przesyłki. W przypadku niedostarczenia płyty DVD, Fundacji przysługuje prawo do wycofania filmu spośród filmów finałowych. Z chwilą wydania nagrody na Fundację przechodzi własność egzemplarza filmu.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie przy placu Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418688 (rejestry prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 6772368631, REGON: 122555887. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Osobie, której dane zostały zebrane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

§5 JURY I NAGRODY

1. Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonywana jest ocena formalna nadesłanych filmów pod kątem zgodności z wymaganiami przewidzianymi w §3 niniejszego regulaminu. Filmy nie spełniające kryteriów formalnych nie podlegają dalszej ocenie. W drugim etapie filmy podlegają ocenie merytorycznej i artystycznej, spośród nich wyłania się 9 filmów finałowych i jeden film zwycięski.
2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje jury konkursowe, powołane przez Fundację.
3. Spośród nadesłanych filmów Jury wybiera 10 finałowych − w tym jeden zwycięski. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji najpóźniej 14 czerwca 2013r.
4. Dokonując wyboru filmów finałowych, Jury kierować się będzie m.in. następującymi kryteriami: sposób pokazania tematu przewodniego, wartość merytoryczna i artystyczna.
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Członkowie Jury nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich postanowień.
6. Wybrane przez Jury filmy finałowe zostaną wyświetlone w ramach pokazu finałowego, który odbędzie się w Krakowie. O miejscu i dacie autorzy filmów finałowych zostaną wcześniej poinformowani przez Fundację.
7. Zwycięzca Konkursu (tj. Zgłaszający zwycięski film) otrzyma nagrodę główną w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), a pozostali Zgłaszający, których filmy zostały wybrane jako filmy finałowe otrzymają nagrodę w postaci rzeczowej lub pieniężnej, ustalonej przez Fundację. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, wręczenie nagród odbędzie się podczas pokazu finałowego w Krakowie.
8. W razie nieobecności Zgłaszających finałowe filmy podczas pokazu finałowego, nagroda rzeczowa lub pieniężna zostanie przesłana na adres wskazany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym/przelewem na wskazany przez Zgłaszającego rachunek bankowy.
9. Kwota nagrody głównej zostanie wypłacona w złotówkach, przelewem na rachunek wskazany przez Zwycięzcę, po uprzednim potwierdzeniu Fundacji swoich danych osobowych i podpisaniu załącznika do protokołu dotyczącego przyznania nagrody głównej oraz potrąceniu kwoty należnego, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody głównej.
10. Zwycięzca jest zobowiązany do obecności w czasie pokazu finałowego lub do wskazania swojego reprezentanta.
11. Finaliści Konkursu (tj. Zgłaszający finałowe filmy) otrzymają podwójne zaproszenia na galę wręczenia Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.
12. Ewentualne koszty podróży lub zakwaterowania ponoszą Zgłaszający.
13. Fundacja może również przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia nieprzewidziane w Regulaminie.

§6 PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszający oświadczają, że przysługują im autorskie prawa majątkowe do filmu jako całości i prawa pokrewne do wideogramu oraz że posiadają zgody osób uprawnionych do wykorzystania ich wizerunku w filmie lub na wykorzystanie ich utworów muzycznych w ramach filmu.
2. Z chwilą wydania nagrody Zgłaszający, których filmy wybrane zostały jako filmy finałowe, udzielają Fundacji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z filmu/wideogramu, w całości lub we fragmentach, na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
3. W ramach licencji, o której mowa powyżej, Fundacja uprawniona jest do korzystania z filmów, wideogramów, w tym z kadrów z filmów oraz materiałów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 3 i 4 Regulaminu, w celach promocyjnych i reklamowych.
4. Fundacji przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie tożsamym z zakresem licencji.
4. Wynagrodzenie za udzielnie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz przeniesienie własności egzemplarzy filmów, stanowi przyznana nagroda.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można przesyłać na adres:
biuro@szymborska.org.pl. W tytule maila należy wpisać: „Wolę kino”.
2. Ważne daty:
22 kwietnia 2013r. – 26 maja 2013 r. – termin nadsyłania zgłoszeń,
14 czerwca 2013 r. – ogłoszenie wyników.
 
Załączniki:
Regulamin konkursu Wolę kino

© Wszystkie prawa zastrzeżone przez FWS 2012
Opracowanie – Prekursor
...